نوشته شده در تجربیات عمومی

آزمون تافل

مقدمه طی یک ماه گذشته، درگیر خوندن و تمرین‌کردن آزمون تافل بودم. در این نوشته سعی می‌کنم هرگونه اطلاعات و تجربه‌ای که در این زمینه کسب کردم رو به اشتراک…